fr
plendefrru

voir plus

Regulamin pobytu na terenie Apartamenty-Gliwice.com - Apartamenty-Gliwice.com spółka cywilna

REGULAMIN

Apartamenty-Gliwice.com spólka cywilna

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16:00 do godziny 12:00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
 4. Kody dostępu do apartamentu (wszystkie lokalizacje) zostają przesłane po uiszczeniu płatności na maila  Gościa podany w rezerwacji  oraz w miarę możliwości będzie wysyłany na  telefon komórkowy Gościa. Dostęp do apartamentów jest 24 h na  dobę.  W razie problemu z wejściem do apartamentu należy  dzwonić pod numer  menagera apartamentów: +48 570 315 759
 5. W przypadku braku możliwości dotarcia przez Gościa do apartamentu prosimy o przekazanie tej informacji na  adres e-mail: hello@mlynska4.com
 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00.
 7. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 8. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms na numer +48 570 315 759 , email - hello@mlynska4.com) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 9. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu i zostaną te szkody w pierwszej kolejności pokryte z pobranej kaucji.
 10. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna oraz osobom trzecim zarówno w apartamencie, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 11. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w punkcie poprzedzającym jak i następnym   , Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna pobiera od Klienta, podczas wydawania kodów dostępu do lokalu, kaucję w wysokości do 1000 zł (gotówką, zabezpieczenie na  booking.com, kartą, przelewem). Kaucja o której mowa podlega zwolnieniu w ciągu 7 dni po opuszczeniu Lokalu, po potrąceniu równowartości szkód wyrządzonych przez Klienta oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność oraz w przypadku braku złamania  zasad niniejszego regulaminu (zwłaszcza  braku organizowania w apartamentach  jakichkolwiek spotkań, które w najmniejszym stopniu zakłócają ciszę).  
 12. Potrącenia należności Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna z kaucji nie wyłącza z dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
 13. Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna zastrzega sobie prawo do obciążenia karty Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty.
 14. Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa jak i też zerwania  rezerwacji (anulowania pobytu), bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
  1. nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości
  2. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  3. odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu
  4. stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
  5. odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty
  6. odmawia dokonania preautoryzacji na karcie
  7. przebywa w apartamencie z większą ilością osób niż został apartament zarezerwowany
  8. zakłóca ciszę na terenie  obiekty Apartamenty-Gliwice.pl 
 15. Gość za zgodą Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.
 16. Większe niż normalne zużycie ręczników skutkujące ich zniszczeniem, obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 40 zł za sztukę.
 17. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożenia dla bezpieczeństwa gości lub mienia, zakłócenia ciszy na terenie apartamentów, w przypadku niestosowania się Gości do niniejszego regulaminu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach bez prawa do zwrotu opłaty za rezerwację apatamentu jak i zwrotu kaucji.
 18. Liczba osób mających przebywać w apartamencie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuje się zapłacić karę umowną w wysokości 300 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna (lub osoba ją reprezentująca - menager) może również zakonczyć pobyt (wypraszając gości) bez zwrotu  wpłaconej kwoty za  pobyt jak i kaucji.
 19. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest niedozwolone. Złamanie tego zakazu skutkuje karą pieniężną w wysokości 300 zł za każdą zarezerwowaną przez Gościa dobę. (Chyba, że ustalono inaczej w formie pisemnej).
 20. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.
 21. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania  czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
 22. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy (pobytu) z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
 23. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.
 24. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu kody dostępu do Lokalu. 
 25. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu (w tym złamanie zasad niniejszego regulaminu) nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 26. Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do skrócenia rezerwacji i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi.
 27. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 28. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna z siedzibą w Gliwicach.
 29. Osobami reprezentującymi  Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna jest menager Apartamentów  oraz  właściciele spólki cywilnej. Autentycznośc osób można potwierdzić pod  numerami +48 501 00 94 94 lub +48 601 38 00 83. 

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apartamenty-Gliwice.com  spólka cywilna , z siedzibą w Gliwicach  ul. Młyńska 4.
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – lubiczartur@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji umowy Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 lit b RODO
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dodatkowych przy których rezerwacji pośredniczymy
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres 1 roku
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować́ odmową realizacji usługi.